اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

تاییدیه رضایتمندی مشتریان

تاییدیه رضایتمندی مشتریان و لیست استاندارد و ایزو اخذ شده توسط هارپاک اندیشه

تاییدیه رضایتمندی مشتریان گروه مهندسی مشاوره هارپاک اندیشه

لیست مشتریان و استانداردهای اخذ شده هارپاک اندیشه