اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485)

مشاوره اخذ ایزو 13485 (ISO 13485) - گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط

گواهینامه  ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485) استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط

اخذ ایزو iso 13485

علم پزشکی در قرن ۲۰ و۲۱ پیشرفت فوق العاده داشته, قسمت عمده این پیشرفت به علت پیشرفت سریع تکنولوژی و اختراع تجهیزات پزشکی پیشرفته می باشد. تجهیزات پزشکی جزو حساس ترین ابزارهایی می باشند که جان و سلامت انسانها در ارتباط مستقیم با کارکرد انها می باشد ,لذا سازمان جهانی استاندارد ISO کمیته فنی شماره (TC210) را مامور تدوین یک استاندارد مدیریت کیفیت لرای تجهیزات پزشکی نمود و این کمیته اقدام به تدوین استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ نمود. این استاندارد بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ پایه گذاری شده و الزامات مربوط به تجهیزات پزشکی به ان اضافه شده است.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485)