اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

استاندارد HSE

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد HSE بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست

گواهینامه استاندارد HSE بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست

اخذ استاندارد HSE

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حوزه صنایع نفت، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند. استاندارد های مذکور که سیستم مدیریت یک پارچه HSE معرفی شده اند. چهار چوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یک پارچه مهیا می نماید.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد HSE