اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۸۰۰۱ OHSAS, OHSAS 18001

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 18001 OHSAS

ایزو ۱۸۰۰۱ OHSAS گواهینامه استاندارد ایمنی محیط کار

توسعه هر جامعه بستگی به سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی ان دارد. از آنجا که علیرغم پیشرفت فن اوری خطرات و آسیب های روحی در محیط های کار برای کارکنان و سایر افراد افزایش یافته لذا در طول دو قرن گذشته کشور ها و سندیکاهای کارگری توجه زیادی را به مباحث ایمنی مبذول داشته اند و قوانین و مقررات زیادی توسط دولت ها برای مسایل مربوط به ایمنی تدوین شده است اما بدون داشتن یک سیستم برای کنترل خطرات و اجرای آیین نامه ها این قوانین از اثر بخشی لازم برخوردار نمی باشند.

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ OHSAS

نگرش طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی

اثبات ارزش و جایگاه کارکنان و سایر انسان ها به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه

ایجاد محیط امن و سالم

افزایش اگاهی و دانش کارکنان در ارتباط با موارد ایمنی و بهداشت

کاهش ریسک حوادث و بیماری های شغلی

مشاوره رایگان اخذ گواهینامه استاندارد ایزو OHSAS 18001