اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۰۰۶ (ISO 10006)

مشاوره اخذ ایزو 10006 (ISO 10006) - گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت پروژه

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO 10006) سیستم مدیریت کیفیت پروژه

اجرای مناسب پروژه ها نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند , بدون یک سیستم مدیریت پروژه کارا و اثر یخش مانند ایزو ۱۰۰۰۶, پروژه ها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست می دهند. مدیریت پروژه عبارت است از یک ره یافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.

بیکی از معروف ترین الگوهای مدیریت پروژه استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO 10006) می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد معرفی شده است. پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO10006) به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می یاشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در ان پیاده سازی شده , ضمن سارمان دهی بهتر به امور و فرایند ها باعث افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت ها می گردد.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO 10006)