اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

آکادمی علوم کیفیت هارپاک اندیشه

دوره های آموزش ایزو و آموزش استاندارد و سيستم های مديريت كيفيت

دوره های آکادمی علوم آموزشی در سال ۱۳۹۶