اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

مراحل اخذ ایزو – گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

مراحل اخذ گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت - اخذ ایزو

مشاوره با هارپاک درباره مراحل اخذ ایزو (گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت)

item showcase image

۰۱

معرفی مجموعه، تعداد پرسنل و تعداد شعبات

۰۲

نوع استاندارد درخواستی

۰۳

آشنایی با استانداردها توسط مشاوران

۰۴

هماهنگی برای قرار ملاقات ها

ارایه مدارک و الزامات مورد نیاز اخذ ایزو (سیستم های مدیریت کیفیت)

item showcase image

۰۱

معرفی نماینده مدیریت یا مدیر کیفیت

مراحل فرآیند صدور ایزو (سیستم های مدیریت کیفیت)

item showcase image

۰۱

عارضه یابی و پیاده سازی چرخه بهره وری در سازمان مرکزی

۰۲

تهیه مستندات و مدارک فنی سازمان طبق استانداردهای درج شده

۰۳

مدیریت و کنترل پروژه های اجرایی طبق مدلهای نرم افزاری نوین مهندسی

۰۴

اموزش نماینده مدیریت و پرسنل مورد نیاز در تمام سطوح سازمان با توجه به جایگاه هر فرد در سازمان

۰۵

اجرای یک دوره ممیزی داخلی ویک دوره ممیزی نهایی و بازنگری مدیریت برای رفع تناقصات

دریافت گواهینامه ایزو (سیستم های مدیریت کیفیت)

item showcase image

اخذ ، صدور و تائید گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت

مشاوره اخذ ایزو، گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت