اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران، استاندارد ISIRI

مراحل مشاوره اخذ استاندارد

item showcase image

۰۱

معرفی محصول

۰۲

هماهنگی مدارک استاندارد

۰۳

تعیین زمان قرارداد

۰۴

مشخص کردن شماره استاندارد

ارایه مدارک و الزامات مورد نیاز اخذ استاندارد

item showcase image

۰۱

فرم تکمیل شده در خواست صدور پروانه

۰۲

تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری / جواز تاسیس / جواز کسب

۰۳

فرم تکمیل شده پرسشنامه ی اطلاعات فنی با تائیدات لازم

۰۴

معرفی مسئول کنترل کیفیت واجد شرایط

۰۵

گواهی کالییبراسیون وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی

۰۶

اریه ایران کد (کد ملی) کالا

۰۷

تصویر برابر اصل آگهی رسمی برند یا علامت تجاری

۰۸

کپی گواهینامه های بین المللی

مراحل فرآیند صدور استاندارد

item showcase image

۰۱

ارایه مدارک لازم به استاندارد و تشکیل پرونده

۰۲

واریز فیش های نقدی به سازمان استاندارد

۰۳

تشکیل پرونده مدیر کیفیت

۰۴

هماهنگی جهت دوره های لازم مدیر کیفیت و برگزاری آموزش های لازم

۰۵

تایید صلاحیت مدیر کیفیت

۰۶

بازدید مرحله اول سازمان استاندارد (بازدید فنی)

۰۷

بازدید مرحله دوم سازمان استاندارد (نمونه گیری)

دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران

item showcase image

اخذ و دریافت پروانه نشان استاندارد کالا مربوطه

درباره استاندارد ملی ایران