پیش نویس ISO 9001 : 2015 منتشر شد

iso9001 2015 ایزو

پیش نویس ISO 9001 : 2015 منتشر شد

تجدید نظر در کارآمدترین استاندارد مدیریتی روز دنیا ، ۹۰۰۱ توسط سازمان ISO   در ژانویه ۲۰۱۳ انجام گردید .استاندارد ISO 9001 :2015  توسط کمیته ایزو با نظرات بیش از ۱۱۰۰۰ کاربر مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس ISO 9001 :2015 منتشر گردید .