بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از غرفه شرکت هارپاک اندیشه

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از غرفه شرکت هارپاک اندیشه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از غرفه شرکت هارپاک اندیشه در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان بازدید کرد.

مصاحبه آقای کرباسی زاده مدیر عامل شرکت هارپاک اندیشه با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان.