آکادمی آموزشی شرکت هارپاک

آموزش ایزو

آکادمی آموزشی شرکت هارپاک

کلیه دوره های آموزشی اعلام و برنامه ریزی شده در شرکت هارپاک اندیشه  هم به صورت درون سازمانی و هم به صورت برون سازمانی قابلیت برگزاری و اجرای دوره را دارا می باشد.